Lærerne

Steinerskolen er kjent for undervisning av høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere som brenner for sine fag, og som er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er.

Thomas A. Johnsen

Daglig leder

Rudolf Steiner hevdet at det er tre drivkrefter for all læring; frykt, ærgjerrighet og kjærlighet. Pedagoger i dag betegner det gjerne som «elevens frykt for å mislykkes», «prestasjonsmål» og «mestringsmål». Vårt mål er å undervise ut fra den siste impulsen alene, der eleven i større grad motiveres av kunnskapen i seg selv, enn mål om å lykkes eller frykt for å mislykkes. Samtidig ser vi på skolen som en større kulturoppgave som må kunne prege samfunnet på flere måter enn å produsere kandidater til et senere arbeidsliv. Skolegangen må ha en egenverdi her og nå – både for ungdommen og for samfunnet som helhet.

Thomas har jobbet med ledelse siden 2008, og med barn og unge hele livet. Utdannet med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, lederutdanning fra OsloMet, fotografi fra Cape Town School of Photography og pedagogikk fra Steinerhøyskolen.

Hege F. Pedersen

Hege F. Pedersen

Faglærer i norsk, kroppsøving og kontaktlærer

«Gjennom ulike former for tekst kan vi finne ut mer om hvordan andre mennesker tenker, men vi blir også bedre kjent med seg oss selv. Hva vil det si å bli et helt menneske? Hvem er du og hvem ønsker du å være? Litteratur handler ofte om identitet, og som lærer ønsker jeg at vi kan være ærlige, rause, modige og trenge gjennom fasader og se hvordan verden henger sammen. For hva gir egentlig mening? Forhåpentligvis kan litteraturen gi noen svar, og sammen skal vi utforske disse temaene gjennom egne og andres tekster.»

Hege underviser i fagene norsk, kroppsøving, årsoppgave og litteraturhistorie. Hun har arbeidet som lærer i mange år, men har også jobbet med idrett, ledelse og i forlag. Hege har mastergrad både i nordisk språk og i allmenn litteratur fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og pedagogikk fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Marianne Store

Marianne Store

Faglærer i norsk, samfunnsfag og kontaktlærer for VG1

«Å engasjere, motivere og skape trygghet for læring inspirerer meg som lærer. Fra filosofi og vitenskap oppfordres vi til å utfordre sannheter, stille spørsmål ved kunnskap og teste ut hypoteser og tankerekker. Dette gjør vi ved å stille spørsmål, og utveksle tanker og ideer. Vi bør tørre å utfordre kunnskap for å skape interessante ideer, tanker, gode samtaler og diskusjoner.»

Marianne har bakgrunn fra journalistikk og har jobba som redaktør for fagblad og nett. Hun har undervist flere år i mediefag, og underviser nå i norsk og samfunnsfag på alle trinn. Marianne har universitetsutdannelse i pedagogikk og medievitenskap. Hun har også utdanning i foto.

«Steinerskolen tar mennesker på alvor, noe svært mange elever og lærere kan skrive under på. Du blir sett, hørt og vi ønsker å få frem styrkene dine og hjelpe deg til å bli trygg og selvstendig i fag og i skolehverdagen. Vi er en skole som er opptatt av hvert enkeltmenneske i møte med bredden av kompetanser samfunnet trenger; teoretiske, praktiske og kunstneriske ferdigheter vektlegges i alle fag.»

Helle Løchen Knutsen

Helle Løchen Knutsen

Faglærer i engelsk, teater og kontaktlærer for VG2

«Jeg er så heldig at jeg får jobbe med det jeg liker aller best, nemlig teater! Vi vasser ut på de skrå bredder med et tørt manuskript i hånden, og noen uker etter har det blitt til en levende forestilling! Å tråkke rundt i noen andres sko en stund, er befriende og spennende. Når du jobber med en rolle, blir du pussig nok bedre på å være deg selv! Er du med på en teaterproduksjon, opplever du deg selv som en uunnværlig del av et team; alle er like viktige, enten du er på scenen eller ved lysbordet.»

Helle har treårig teaterskole fra England og steinerpedagogisk utdannelse fra Sverige. Hun har også en master i engelsk litteratur i tillegg til støttefagene litteraturvitenskap og drama.

«I det kunstneriske arbeidet med språk og teater, lærer du å stole på din egen uttrykksevne og dine egne tanker. Å kunne kommunisere tanker og følelser, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning for å lykkes i arbeidslivet, så vel som i livet. På Slottsfjellet videregående Steinerskole får du i pose og sekk.»

Vincent Harlan

Vincent Harlan

Spesialpedagog og kontaktlærer

«Jeg brenner for alle spennende prosjekter i og utenfor skolen når elevene får lærdom i møte med omverden. Ved en mangesidig tilnærming til kunnskap utvikler eleven praktiske emosjonelle og kognitive ferdigheter. Skolen har mange ulike prosjekter hvor dette vektlegges. Noen eksempler er «prosjekt friluftsliv» på begynnelsen av skoleåret og «internasjonale dager» med fokus på aktuelle humanitære kriser, språk- og kulturutveksling, «sosialpraksis», «industribesøk», «landmåling», teater- og musikalproduksjoner klassevis eller sammen med hele skolen, kor, og «kulturreise til Europa» istedenfor russetid i VG3.»

Vincent er opptatt av at alle elever får mulighet til å gjøre så godt de kan. Som klasselærer og spesialpedagog er han opptatt av å skape et godt og trygt miljø i skolen. Dette mener han krever empati mellom lærer og elev, godt samarbeid mellom lærerne og et helhetlig og differensiert undervisningstilbud som gir rom for individuell tilnærming av undervisningsstoffet. Han synes det er avgjørende at kunnskap og informasjon er så tidsaktuell og realitetsnær som overhode mulig. Vincent har mastergradsutdanning i spesialpedagogikk fra Tyskland og har undervisningserfaring fra USA, Tyskland og Sverige. Han har selv vært steinerskoleelev i Tyskland (Hiberniaschule).

«Ved Steinerskolen opplever du læring som gir mening. Etter tre år ved vår videregående skole, er du klar til å gjøre akkurat det du har lyst til – og det samfunnet krever av deg. Læring gir først mening når det fører til motivasjon og lærelyst.»

Andrea Andersson

Andrea Andersson

Faglærer i tysk, kunst og håndverk

«I kunstfag tar vi for oss hva kunst kan gi et menneske – ikke bare faglig, men også i livet. Faget handler om gleden ved å male, forme i leire og uttrykke seg selv gjennom å utøve kunst. I maling og modellering er det av betydning at du liker å utfolde deg, samtidig som det er viktig å opparbeide seg ferdigheter i faget.

Jeg underviser også i tysk. Jo mer språk du lærer, desto mer forståelse får du for hvordan andre mennesker tenker. Det er viktig for meg å formidle språket allsidig i forhold til lesing, muntlige og skriftlige arbeider. Et poeng er at det skal være morsomt å lære et språk, samtidig som du må gjøre en innsats for å få et godt ordforråd og lære deg grammatikk. Tysk er et meget viktig fremmedspråk for Norge, og kan være betydningsfullt i fremtidige yrkessammenhenger. Det er viktig for meg å ha god kontakt med elevene.»

Andrea er fra Tyskland, der hun også tok høyere utdanning i kunstpedagogikk og kunstterapi. I 1995 begynte hun å jobbe ved Steinerskolen i Vestfold, først med tysk og maleterapi, senere også med maling og modellering i grunnskolen og på videregående trinn. Hun har en mastergrad i tysk.

«Steinerskolen er en skole der vi legger vekt på å utdanne hele mennesket. Det betyr at du lærer å bruke hodet, men at du også tar i bruk hendene for å lage fine ting i håndverk, beina for å bevege deg til dikt og musikk, følelsene for å spille ut et manuskript, male eller modellere. Undervisningen skal styrke flere kompetanser samtidig. Lærestoffet er ikke noe vi pugger på til en prøve, men for å bruke videre i livet.»

Espen Aske

Espen Aske

Faglærer i kroppsøving

«Jeg valgte å bli lærer i kroppsøving fordi idrett alltid har vært en del av livet mitt. Å jobbe med mennesker og aktivitet er givende. På Steinerskolen får jeg være med elever fra 3.klasse ut videregående trinn, og det gjør arbeidsplassen helt unik. Jeg kan planlegge langsiktig og legge til rette for utvikling i faget over mange år.»

Espen Aske har bachelor i idrett og administrasjon fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har også utdannelse i friluftsliv og idrettspedagogikk fra samme sted.

Frode Andersson

Frode Andersson

Faglærer i tysk, kunst og håndverk

«Jeg er opptatt av at elevene skal lære gjennom engasjement og indre motivasjon.  Da må jeg selv vise disse egenskapene i min undervisning! For meg er det viktig å være inspirert og kunne formidle glede over å kunne lære. Dette lykkes vi jo ikke med hver dag, men det er et mål verdt å jobbe mot. Undervisningen må ikke bare formidles fra hode til hode, men også være et språk fra hjerte til hjerte. Uten denne forbindelsen serverer læreren fort stener i stedet for brød i timene».

Frode har undervist i Steinerskolen i snart 35 år, alle årene ved Steinerskolen i Vestfold. Han har vært kontaktlærer i både grunnskole og videregående skole. Frode er utdannet steinerskolelærer, har høyskole- og universitetsutdannelse innen kunstpedagogikk og kunsthistorie. Han har også tyskutdanning og har jobbet som tysklærer både i ungdomsskole og videregående de siste årene. Frode har aldri helt sluppet taket i kunstfaget, som jo er Steinerskolens livsnerve.

«Å velge Steinerskolen er riktig for den som ønsker å utvikle seg både faglig og menneskelig. Valget er viktig for den som ønsker å bli sett og fulgt opp av lærere som kjenner deg – og som vet at du skal lære for livet, ikke bare for skolen.»

Kirstin Heggestad Bræin

Kirstin Heggestad Bræin

Faglærer i religion

«Jeg brenner for religionsfaget. Å vekke interesse og fortåelse for samfunnet, for menneskene rundt oss og for vår kulturarv. For å forstå vår samtid må vi se sammenhengen mellom fortid og det som skjer i dag. Jeg vil gjerne bidra til å gjøre elevene bedre rustet til å ta gode beslutninger for seg selv og for samfunnets beste. Arbeidsformen og fagene på Steinerskolen gir et godt grunnlag for nettopp dette.»

Kirstin har vært klasse- og faglærer ved Steinerskolen i 15 år, på både barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. Hun har også bakgrunn i kunstfag.

Sandra Roald

Sandra Roald

Faglærer i kunst og håndverk

«Jeg brenner for å la elevene få en større forståelse for hvordan tingene rundt oss er laget og for å gi dem mulighet for å oppleve gleden ved å mestre et håndverk.»

Sandra er håndverkslærer og eurytmilærer. Hun vektlegger selvstendighet og utvikling av egne ferdigheter. Sandra begynte å arbeide på Steinerskolen i Vestfold i 1979. Hun har jobbet ved skolen som håndverkslærer og eurytmilærer fra 1985. Sandra har bachelor i eurytmi fra München og Oslo. Hun har deltatt på utallige kurs innen eurytmipedagogikk og bevegelse. I tillegg har hun halvannet års fagutdanning fra Husflidskole innen tekstil samt mange tilleggskurs i brikkevev, plantefarging, bunadssøm med mer.

Sandra har i løpet av årene undervist på alle trinn både i håndverk (grunnskole og videregående) og eurytmi.

«Steinerskolen utvikler hele mennesket og gir en bred forståelse og opplevelse av verden.»

Magnus Aagesen

Magnus Aagesen

Faglærer i eurytmi

«Jeg har det privilegiet å undervise i faget Eurytmi (fra Gresk: EU=god/harmonisk/skjønn og RYTHMOS=rytme/bevegelse. Altså harmonisk bevegelse!). Sammen i gruppe utfører vi bevegelser til musikk, språk og rytmer. Uten disse områder i livet og på skolen er vi intet. Tilstede i rommet, her og nå, våkne for hverandre. Med den største respekt for den enkeltes bevegelse og tanker omkring dette tema, bryter vi skolehverdagen med fellesskap, intuitiv lek og glede!» Magnus har en 4-årig utdannelse i Eurytmi fra Eurytmihøyskolen i Järna, Sverige, samt 2-årig videreutdannelse i terapeutisk bevegelse. Han har arbeidet med sceneeurytmi i mange forskjellige kunstneriske sammenhenger. Har undervist i Sverige, Danmark og nå i Norge siden 1989. «Å velge Steinerskolen er å velge fordypning og utvikling av dine skjulte ferdigheter, og få en mangesidig kunnskap om verden omkring deg».

Astrid Bjønness

Gjestelærer i samfunnsfag, historie og russisk.

«Jeg brenner for den gode samtalen i timene. Dette innebærer å ha god nok tid i klassen til å dvele ved viktige tema som angår oss alle for utviklingen av livet vårt. Jeg brenner også for en bred og allmennfaglig utdanning etter steinerskolens «klassiske modell». Samarbeid med lokalmiljøet, men også en internasjonalt retta undervisning, reiser og utveksling, besøk fra utlandet på skolen, internasjonale dager og fredsarbeid skaper en aktuell skolehverdag for oss alle.»

Astrid vektlegger den gode samtalen og dyrker fortellingen. Hun jobber med å hente frem de spennende historiene slik at de oppleves nært og angår oss alle. Astrid har hovedfag i russisk fra Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke arbeidet som oversetter, forfatter og skribent, og deltatt i steinerskoleforbundet både i styret og i det internasjonale arbeidet gjennom ECSWE. I tillegg har hun vært med på å bygge opp steinerskoler i Latvia, Estland og Slovenia. Hun er aktivt med i bistandsgruppen NorBalSam som støtter mange skoler, barnehager og sosiale institusjoner – dette har hun gjort i alle 23 årene arbeidet har pågått.

«Jeg kjenner ikke til noen bedre pedagogikk. Det er bare steinerskolen for meg.»

Trond Skaftnesmo

Gjestelærer i biologi

«Jeg brenner for å utvikle en levende tenkning hos elevene. Med det mener jeg en tenkning som er bevegelig, som evner å se helheter og som evner å dykke ned i fenomenene og oppleve dem før en feller noen dom om dem. Det gjelder en slags tålmodighet i tenkn ingen. Oppleve først, bedømme
etterpå.»

Trond vektlegger de idémessige sammenhengene og perspektivene i undervisningen. Dette betyr at han jobber med å kunne se hvordan del og helhet henger sammen. Trond omtaler dette som å ha et organisk blikk; for eksempel ved å se på måten organene henger sammen med kroppen på. Trond er utdannet Naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Han har utdannelse i filosofi fra NTNU og UiO, og er til daglig forfatter og lærer ved Steinerskolen i Haugesund.

«Steinerskolen gir en rik og allsidig menneskelig utvikling. En utvikling til frihet, ikke minst.»

Mario de Carvalho – faglærer i matematikk

Vahan Babayan – gjestelærer i fysikk

David Foster Pilkington – faglærer i musikk