Om skolens undervisningstilbud

Slottsfjellet videregående steinerskole ble etablert i 1982 som del av Steinerskolen i Vestfold, og fisjonert til egen stiftelse i 2019. Siden 2016 har skolen holdt til i Baglergaten 16 i Tønsberg sentrum. Skolen har 15 ansatte og er godkjent for 90 elever. Skolen tilbyr allmenn studiespesialisering med fordypning i realfag, teater, kunst- og håndverk etter steinerskolens offentlig godkjente læreplan.

Hvem kan søke hos oss?

Alle elever med fullført 10-årig grunnskole bosatt i Norge.

Elever som gjør omvalg fra annen videregående skole.

Elever som ønsker overflytting fra en annen videregående skole blir vurdert på individuelt grunnlag for inntak til VG2.

Du får generell studiekompetanse!

Gjennomført videregående steinerskole gir generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler. Undersøkelser viser at elever fra videregående steinerskoler er godt forberedt for studier ved universiteter og høyskoler. 

Alle går allmenn studiespesialisering, men du kan velge fordypning i realfag

Vi tilbyr valgfri fordypning i matematikk (tilsvarende R1 og R2), Fysikk (tilsvarende Fysikk 1) og Biologi (tilsvarende Biologi 1), med forbehold om gruppestørrelse.

Skoleturer og utveksling

Undervisningen er organisert som skoletur ved flere anledninger, det er typisk en uke med praktisk matematikk i VG1, en uke med språktur i VG2 og to uker med en avsluttende dannelsesreise i VG3 – som blant annet viderefører den teoretiske opplæringen i kunst- og arkitekturhistorie.

I VG2 kan du velge å ta et utvekslingsår i utlandet. Dersom du velger en skole med tilsvarende fordypningsfag, vil vi kunne forhåndsgodkjenne ditt planlagte opplæringsløp slik at du kan fortsette i VG3 når du er tilbake med fullført og bestått skoleår i utlandet. Du må selv finne frem til og søke rett skole, men Steinerskoleforbundet er skolens utvekslingsorganisasjon – og du har rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Kort informasjon om skolen

På Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Du arbeider både teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Vi er også en FN-skole som vektlegger FNs bærekraftsmål i alle fag. Det gir en spennende og variert skolehverdag, der hver enkelt elev får mulighet til å tenke selv, trekke egne konklusjoner og utvikle seg – både faglig og menneskelig.  Forskningsrapporter, bl.a. utført  av UNESCO, viser at læringsutbyttet blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Vi er en skole for elever som vil gå i dybden i sine fag. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter dette. Skoledagen er delt i tre. I en dobbelttime om morgenen gis det periodeundervisning i et fag over tre til fire uker, f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geografi, historie, litteratur- og kunsthistorie. Midt på dagen ligger øvingsfag som norsk, matematikk, engelsk, andre fremmedspråk, musikk og eurytmi (bevegelsesfag). På ettermiddagen ligger et bredt spekter av kunst- og håndverksfag. Drama og teater undervises i perioder og som prosjekt.

Du får arbeide i flotte lyse lokaler som er godkjent for skoledrift av Miljørettet helsevern i Tønsberg kommune.

Fordypningsoppgave som alternativ til eksamen

Selv om du får tallkarakterer og generell studiekompetanse etter avsluttet videregående steinerskole, har vi ikke tradisjonelle eksamener med presset og jaget som det gir. Istedet jobber du med årsoppgaven, som er vår eksamensform. Du får din egen veileder og fordyper deg et helt år i et fritt valgt emne.

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje skrive om Vikingtiden? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsens kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

Les mer om årsoppgave her.

Engasjerte og kompetente lærere

Steinerskolen er kjent for undervisning med høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere, som brenner for sine fag og er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er. De fleste lærere har lektorkompetanse i sitt fag, lang erfaring og i tillegg spesialutdanning i steinerpedagogikk.

Les mer om lærerne her …

Søknadsfrist 1. mars

Ønsker du en spennede og utviklende skolehverdag? Søk på www.vigo.no innen 1.mars.

Skolepenger – dårlig økonomi skal ikke være til hinder for å begynne på steinerskolen

Friskoler i Norge er finansiert slik at staten dekker 85% av kostnadene og foreldre dekker 15%. Du må derfor betale skolepenger a kr. 2532 per måned (per 01.01.23, justeres årlig). Dersom foresatte kan dokumentere lav inntekt vil du få innvilget en lavere sats a kr 700 per måned. Du kan søke lån og stipend hos Statens lånekasse for utdanning.

Læreplan, fag- og timefordeling

Læreplan – allmenn programfag (ekstern lenke)

Fag- og timefordeling