Kunstfag

Vi har en bred tilnærming til kunstfagene – du får male, tegne, modellere, jobbe med grafikk, analog fotografi og mye mer. Samtidig får du bli med på flere teaterproduksjoner, på eller bak scenen, – og hver uke synger du i skolekoret. Hvis du er glad i å male, spiller et instrument eller har andre interesser, får du mulighet til å fordype dette i et helt eget fag, «årsoppgaven». Vi jobber med mange ulike materialer og teknikker. På vår skole fordyper du deg ikke i billedkunst, design eller scenefag med tanke på spesialisering til yrkeslivet, men bredden i kunstfagtilbudet gir deg varierte og nye erfaringer i møte med deg selv, dine evner, og i møte med verden der ute. Kunstfaglig ferdighet og forståelse gir deg en ny tilgang på verden!

Opplæringen i de fleste fag løper over alle tre skoleår. Det undervises i mange ulike kunstfaglige delfag som til sammen utgjør fagene «Praktisk-kunstneriske fag I», «Praktisk-kunstneriske fag II» og «Praktisk-kunstnerisk tillegg». Alle elevene deltar på dette. Du vil i tillegg kunne velge en kunstfaglig årsoppgave, og, avhengig av gruppestørrelse, ta kunstfaglige valg som utgjør inntil 40% av din opplæring på skolen.

FAGKODEFAGKUNSTFAG
Fellesfag
ENGRS01Engelsk 1140
FSPRS0XSpansk nivå I224
FSPRS0XSpansk nivå II (224t)
FSPRS0XSpansk I+II (364t)
HISRS01Historie140
KRORS01Kroppsøving168
MATRS03Matematikk T-R
MATRS01Matematikk P224
NATRS01Naturfag168
NORRS07Norsk hovedmål392
NORRS08Norsk sidemål
NORRS09Norsk muntlig
RELRS01Religion56
SAFRS01Samfunnslære84
Felles Programfag
PRKRS01Teater280
Kor
Eurytmi
PRKRS02Kunsthistorie280
Musikkhistorie
Arkitekturhistorie
Tegning/maling
Modellering
Støp
Grafikk
Fotografi
Knivprosjekt
Oljemaling
VG3-klassetur
AAORS01Årsoppgave280
Valgfrie Programfag (tilbud avhengig av gruppestørrelse)

ENGRS03Engelsk 2 (140)
NATRS02Naturfag 2 (112)
REARS11Biologi 2
REARS13Fysikk 2
REARS09Matematikk 2
REARS10Matematikk 3 (280)
PRKRS05Praktisk kunsterisk tillegg140
FORRS02Form (under godkjenning)168
Sum alle fag2744
Sum fordypningsfag1148

Praktisk-kunstneriske fag 1: musikk, bevegelse, teater (280 timer)

Praktiske-kunstneriske fag 1 bidrar til å formidle et innhold og krever deltagelse og interaksjon, en kompetanse som ikke kan erstattes av andre fag. Balanse mellom teoretiske, praktiske og kunstneriske fag ivaretar en sunn veksling mellom ulike aktiviteter i løpet av skoleuka. Gjennom praktisk, skapende arbeid skal elevene øves i å gjennomføre kunstneriske arbeidsprosesser, individuelt og i samspill med andre. Bredden i kunstfagtilbudet skal bidra til å gi elevene tilgang til varierte erfaringer i møte med seg selv og verden. Kunstnerisk fordypning beriker både følelseslivet og opplevelsen av virkeligheten, og skal gi elevene verktøy til å erfare og utvikle et eget uttrykk. Kunstfagene skal skape balanse i elevenes skolehverdag, er vesentlig for å utvikle estetisk sans, få en praktisk forståelse av fenomenene tid og rom, så vel som å bruke kroppen i et musisk arbeid. Fagene taler til hele mennesket og bidrar til elevenes utvikling og dannelse. Kunstfagene har en positiv helseeffekt, er identitetsdannende og skal bidra til selvregulering og psykisk helse. Det kunstneriske er et av de viktigste pedagogiske virkemidler i steinerskolen og er en metodisk vei til erkjennelse gjennom opplevelser og praksis. Opplæringen skal utvikle og stimulere skaperglede, aktivitetstrang, ferdigheter, forståelse for kunstneriske virkemidler, samt rolleforståelse av egen plass i et kunstnerisk fellesskap. Den skal også oppøve konsentrasjon, evne til å fordype seg, presisjon og praktiske ferdigheter, og ikke minst viljen. Opplæring i kunstfag skal øve iakttagelse, oppmerksomhet, nærvær, refleksjon og evne til forvandling. Arbeidet i øverommene og på scenen skal bidra til elevenes livsmestring i form av verdifulle erfaringer gjennom å gjennomføre en arbeidsog forvandlingsprosess. Gjennom opplæring og øvelser skal elevene opparbeide forståelse for ulike kunstneriske uttrykk. Gjennom elevenes arbeid med eurytmi, kor og drama, blir læring til en dypere helhetlig erkjennelse.

Praktisk-kunstneriske fag 2: tegning, form, farge, håndverk og kunst- og arkitekturhistorie (280 timer)

Praktiske-kunstneriske fag 2 bidrar til å formidle et innhold og stiller utfordringer som ikke kan erstattes av andre fag. Balanse mellom teoretiske, praktiske og kunstneriske fag ivaretar en sunn veksling mellom ulike aktiviteter i løpet skoleuka. Gjennom praktisk, skapende arbeid skal elevene øves i å gjennomføre kunstneriske arbeidsprosesser. Bredden i kunstfagtilbudet skal bidra til å gi elevene tilgang til varierte erfaringer i møte med seg selv og verden. Kunstnerisk fordypning beriker både følelseslivet og opplevelsen av virkeligheten, og skal gi elevene verktøy til å erfare og utvikle et eget uttrykk. Kunstfagene skal skape balanse i elevenes skolehverdag, og er vesentlig for å utvikle estetisk sans. Fagene taler til hele mennesket og bidrar til elevenes utvikling og dannelse. Kunstfagene har en positiv helseeffekt, og skal bidra til selvregulering og psykisk helse. Det kunstneriske er et av de viktigste pedagogiske virkemidler i steinerskolen og er en metodisk vei til erkjennelse gjennom opplevelser og praksis. Opplæringen skal utvikle og stimulere skaperglede, aktivitetstrang, ferdigheter og forståelse for kunstneriske virkemidler. Den skal også oppøve konsentrasjon, evne til å fordype seg, presisjon og praktiske ferdigheter, og ikke minst viljen. Opplæring i kunstfag skal øve iakttagelse, oppmerksomhet, nærvær, refleksjon og evne til forvandling. Arbeidet i verkstedene skal bidra til elevenes livsmestring i form av verdifulle erfaringer i å gjennomføre en arbeids- og forvandlingsprosess. Gjennom opplæring i forskjellige teknikker og i møte med ulike materialers kvaliteter og egenskaper skal elevene opparbeide forståelse for ulike kunstneriske uttrykk. Opplæringen skal bidra til å lære elevene å behandle materialer og verktøy i et bærekraftig perspektiv. Gjennom håndens arbeid blir læring til en dypere erkjennelse.

Praktisk-kunstneriske fag tillegg (140 timer)

Gjennom tre skoleår skjer det en videreutvikling i det fordypende og mer selvstendige. I noen fagområder vil også det å skape sammen være det vesentlige, spesielt innen samspill er evnen til å samarbeide i gruppe vesentlig. Her er det ikke bare den enkeltes dyktighet som er viktig, men hvordan denne kan tilpasses fellesskapet. Å skape noe sammen med andre øver sosiale ferdigheter gjennom kompromisser og tilpasning av egne interesser. Det gir også stor glede og mestringsfølelse i et meningsfullt fellesskap. I praktisk kunstneriske fag vil alle elever uttrykke seg forskjellig og det personlige vil spesielt klart til uttrykk i de kunstneriske fagene. Dette kan gi grunnlag for større våkenhet for de individuelle kvalitetene både hos seg selv og andre, og være et grunnlag for gjensidig interesse og respekt. Det å bringe elevene i kontakt med det skapende i dem selv, styrker selvfølelsen og gir livsmot. Et hovedformål i steinerskolen er å forbinde elevene med den praktiske virkeligheten og utvide deres innsikt i dens muligheter og begrensninger. Det skal skje med bevissthet om miljø og bærekraft. Kjerneelementer Håndverksmessige, musikalske og kunstneriske ferdigheter Kjerneelementet håndverksmessig musikalsk og kunstneriske ferdigheter handler om å arbeide kreativt med ulike teknikker, teknologier og samarbeidsformer, og om å perfeksjonere sine praktiske og kunstnerisk i ferdigheter på utvalgte områder. Estetisk opplevelse og erkjennelse Kjerneelementet estetisk opplevelse og erkjennelse handler om å sanse, forme og formidle kunstneriske utrykk. Forståelse hva som har kunstnerisk kvalitet, både i egne og andres arbeider, hører til kjerneelementet. Individ og felleskap Kjerneelementet Individ og felleskap handler om å utforske mulighetene i oppgaver med en bestemt ramme eller en bestemt en sosial sammenheng. Å finne sin plass i gruppen og bidra i samspill og til gruppens felles stemme hører til kjerneelementet. Kunst og kulturforståelse Kjerneelementet kunst og kulturforståelse handler om forståelse for de ulike kunstarters utvikling og betydning, både i nåtid og fortid, samt å kunne se eget arbeid i en historisk kontekst.